1. to reduce the extent of school underachievement (attendance and education abilities ) in the​target group.​
 2. to engage the students in practical (informative, skills development and workshops) and sports​ activities, making them more responsible and more involved in school and out-of-school life.​
 3. to facilitate an exchange of good practices between the schools and find solutions as alternatives​
 4. to formal education, to improve key competences.​
 5. to develop good life habits (communication, healthy lifestyle) through group work. 30 students​ from each country will participate in four practical activity sessions.​
 6. to strengthen cooperation between the local authorities, regional associations and the schools in​ the process of educating the students.​

The students' awareness concerning the importance of education will be raised​

 

ersmusF400

 numer projektu : 2018-1-PL01-KA229-050946

 Le coordinateur du projet c’est l’école de la Pologne – Zespół Szkół nr 2 im.K.K.Baczyńskiego à Ełk
La durée du projet : du 01.09.2018 au 31.08.2020
La langue du projet c’est le français (on utilisera aussi l’anglais)
Durant la réalisation du projet il y aura 4 rencontres internationales :
en 2018 – 2019 en Grèce et en Roumanie
en 2019-2020 en Italie et en Pologne
Les activités du projet ce sont entre autres:
- journée sans portable ( organisée dans chaque école )
- „NO MOBILE ZONE” – L’école sans portable ( durant une semaine pendant les rencontres internationales)
- excursion de deux/trois jours sans accès Wi-Fi
- aménagement d’un terrain vert dans chaque école
- ateliers du premier secours dans chaque école
- activités bénévoles dans chaque école
La méthodologie et le déroulement des activités seront décrtes en français et anglais et constitueront „Guide de bonnes pratiques” qui sera le résultat du projet à longue terme.
Les écoles partenaires voudraient que les jeunes du groupe cible ( 30 élèves de chaque école), après la réalisation du projet, continuent des activités p.ex. l’entretien du terrain vert, le bénévolat, le jumellage des écoles partenaires.


 numer projektu : 2018-1-PL01-KA229-050946

Project coordinator is the school from Poland:
K.K BaczynskiComprehensive Secondary school in Elk
Duration of the project:
- from 01.09.2018    to 31 .08.2020​
Project language:
-French
4 international meetings with teachers and students will take place within the project:
- school year 2018 - 2019 at schools in Greece and Romania
- school year 2019 - 2020  in Italy and Poland
Project activities:
A range of national activities will be held in each partners’ school within the project time.
They are workshops, meetings, classes as well as after school activities:


A day without a mobile  in each school ( once in a term, a month)
 „NO MOBILE ZONE” – „ School free from mobile,​( during an international meeting week )​
A few days trip in the region with no Wi-Fi access ​
   Setting up and maintaining a green area zone nearby each school
   Giving first aid classes ​

Voluntary activities   ( e.g. interacting with elderly people - dialogues, interviews)​

Methodology and duration of the project will be described in French and English, which will be put in the project guide – „Guide de bonnespratiques”. It’s going to be a long-runresult of the project.
​The present guide will be put on a special site. 
​ Partner schools are supposed to get the target students (30 students from each school) to carry on doing project activities after finishing the project e.g. maintaining the green zone nearby schools, further voluntary work and cooperation with partner schools.


 numer projektu : 2018-1-PL01-KA229-050946

Koordynatorem projektu jest szkoła  z Polski

- Zespół Szkół nr 2 im.K.K.Baczyńskiegow Ełku 

 Czas trwania projektu :
- od 01.09.2018    do 31 .08.2020

  Językiem projektu jest :
- język francuski 

  W ramach projektu odbędą się 4 spotkania międzynarodowe uczniów i nauczycieli : 

- r.sz. 2018 - 2019  w szkole w Grecji i Rumunii

- r.sz. 2019 - 2020  we Włoszech i w Polsce ersmusFDziałania projektowe :

​W każdej ze szkół partnerskich, przez dwa lata, odbędzie się  szereg działań o wymiarze narodowym. ​

Będą to warsztaty, spotkania, zajęcia lekcyjne ​
i pozalekcyjne m.in. : ​

 •   dzień bez telefonu w każdej ze szkół ​( raz w semestrze, miesiącu ? )​
 •  „NO MOBILE ZONE” – „ Szkoła wolna od telefonów„ ​(przez tydzień, w trakcie trwania spotkań międzynarodowych)​
 • kilkudniowa wycieczka krajoznawcza bez dostępu do Wi-Fi ​
 •    założenie i pielęgnacja terenu zielonego przy każdej ze szkół​
 •    warsztaty  udzielania pierwszej  pomocy ​

 

   działania wolontaryjne​ ( np. nawiązanie dialogu z ludźmi ​w podeszłym wieku, dialogi, wywiady)​

 

   Metodologia i przebieg działań projektowych zostaną opisane w języku francuskim i angielskim  a następnie umieszczone w przewodniku – „Guide de bonnes pratiques”, który stanowić będzie rezultat długoterminowy projektu. ​

   ​ Niniejszy przewodnik umieszczony zostanie na specjalnie stworzonej stronie internetowej.​

  ​ Szkoły partnerskie postarają się aby młodzież z grupy docelowej ( 30 uczniów z każdej ze szkół) kontynuowała działania projektowe również po zakończeniu projektu  np. utrzymanie terenu zieleni przy szkołach, dalsza współpraca wolontaryjna, współpraca szkół.​


   Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA

 

Download:

Attachments:
Download this file (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ.doc ΣΤΕΛΝΩ.pdf)ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ.doc ΣΤΕΛΝΩ.pdf[Le jeu d'hier et d'aujourd'hui ]832 kB
Download this file (Équipe de cinéma du 1er Lycée Général de Kaisariani.pdf)Équipe de cinéma du 1er Lycée Général de Kaisariani.pdf[ ]968 kB
Download this file (Club de lecture.pdf)Club de lecture.pdf[ ]946 kB
Download this file (LESSON PLAN.pdf)LESSON PLAN.pdf[Prepared by: Paulina Garbowska ]264 kB
Download this file (PRL.docx)PRL.docx[A meeting in the atmosphere of the communist Poland: Ways of spending free time in the past and today ]14 kB
Download this file (Notre potager.docx)Notre potager.docx[ ]1206 kB
Download this file (Biodiversité by Katerina Stamati.doc)Biodiversité by Katerina Stamati.doc[ ]34 kB
Download this file (Fw_Flyer.zip)Flyer.zip[ ]261 kB
Download this file (Lesson Plan_Vivez votre vie _Greece_Angeliki. docx.docx)Lesson Plan_Vivez votre vie _Greece_Angeliki. docx.docx[ ]15 kB
Download this file (Lesson Plan_Vivez votre vie _Greece.docx)Lesson Plan_Vivez votre vie _Greece.docx[ ]20 kB
Download this file (LES ADDICTIONS SANS SUBSTANCE.docx)LES ADDICTIONS SANS SUBSTANCE.docx[ ]36 kB
Download this file (smartphone addiction.docx)smartphone addiction.docx[Lesson plan]16 kB
Download this file (Volunteering_as_an_alternative_to_mobile_phone_addiction..doc)Volunteering_as_an_alternative_to_mobile_phone_addiction..doc[ ]101 kB
Download this file (Stop_Phubbing_-_listening_comprehension..pdf)Stop_Phubbing_-_listening_comprehension..pdf[ ]233 kB
Download this file (VVV_workshops_RU.pdf)VVV_workshops_RU.pdf[ ]1100 kB
Download this file (flyer-RU.pdf)flyer-RU.pdf[ ]1184 kB
Download this file (logoVVV.jpg)logoVVV.jpg[Le logo du projet. La proposition de l'ecole de la Roumanie a gagne !]16 kB
Download this file (Workshop_with_a_school_counsellor.pdf)Workshop_with_a_school_counsellor.pdf[ ]175 kB
Download this file (ankieta_do_projektu_VVV_FR.pdf)Enquête pour élèves[ ]187 kB
Download this file (VVV_ewaluacja_prezentacja.pdf)Évaluation[ ]144 kB
Grigore Ghica 41
715200 Dorohoi
Roumanie
Via VACCARI
91025 Marsala
Italie
1ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής
Iros Konstantopoulou 13b
16121 Athens
Grèc
ul. Generała Władysława Sikorskiego 7
19-300 Ełk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel/fax: +48 87 6104323