ersmusF400

 numer projektu : 2018-1-PL01-KA229-050946

 Le coordinateur du projet c’est l’école de la Pologne – Zespół Szkół nr 2 im.K.K.Baczyńskiego à Ełk
La durée du projet : du 01.09.2018 au 31.08.2020
La langue du projet c’est le français (on utilisera aussi l’anglais)
Durant la réalisation du projet il y aura 4 rencontres internationales :
en 2018 – 2019 en Grèce et en Roumanie
en 2019-2020 en Italie et en Pologne
Les activités du projet ce sont entre autres:
- journée sans portable ( organisée dans chaque école )
- „NO MOBILE ZONE” – L’école sans portable ( durant une semaine pendant les rencontres internationales)
- excursion de deux/trois jours sans accès Wi-Fi
- aménagement d’un terrain vert dans chaque école
- ateliers du premier secours dans chaque école
- activités bénévoles dans chaque école
La méthodologie et le déroulement des activités seront décrtes en français et anglais et constitueront „Guide de bonnes pratiques” qui sera le résultat du projet à longue terme.
Les écoles partenaires voudraient que les jeunes du groupe cible ( 30 élèves de chaque école), après la réalisation du projet, continuent des activités p.ex. l’entretien du terrain vert, le bénévolat, le jumellage des écoles partenaires.


 numer projektu : 2018-1-PL01-KA229-050946

Project coordinator is the school from Poland:
K.K BaczynskiComprehensive Secondary school in Elk
Duration of the project:
- from 01.09.2018    to 31 .08.2020​
Project language:
-French
4 international meetings with teachers and students will take place within the project:
- school year 2018 - 2019 at schools in Greece and Romania
- school year 2019 - 2020  in Italy and Poland
Project activities:
A range of national activities will be held in each partners’ school within the project time.
They are workshops, meetings, classes as well as after school activities:


A day without a mobile  in each school ( once in a term, a month)
 „NO MOBILE ZONE” – „ School free from mobile,​( during an international meeting week )​
A few days trip in the region with no Wi-Fi access ​
   Setting up and maintaining a green area zone nearby each school
   Giving first aid classes ​

Voluntary activities   ( e.g. interacting with elderly people - dialogues, interviews)​

Methodology and duration of the project will be described in French and English, which will be put in the project guide – „Guide de bonnespratiques”. It’s going to be a long-runresult of the project.
​The present guide will be put on a special site. 
​ Partner schools are supposed to get the target students (30 students from each school) to carry on doing project activities after finishing the project e.g. maintaining the green zone nearby schools, further voluntary work and cooperation with partner schools.


 numer projektu : 2018-1-PL01-KA229-050946

Koordynatorem projektu jest szkoła  z Polski

- Zespół Szkół nr 2 im.K.K.Baczyńskiegow Ełku 

 Czas trwania projektu :
- od 01.09.2018    do 31 .08.2020

  Językiem projektu jest :
- język francuski 

  W ramach projektu odbędą się 4 spotkania międzynarodowe uczniów i nauczycieli : 

- r.sz. 2018 - 2019  w szkole w Grecji i Rumunii

- r.sz. 2019 - 2020  we Włoszech i w Polsce ersmusFDziałania projektowe :

​W każdej ze szkół partnerskich, przez dwa lata, odbędzie się  szereg działań o wymiarze narodowym. ​

Będą to warsztaty, spotkania, zajęcia lekcyjne ​
i pozalekcyjne m.in. : ​

 •   dzień bez telefonu w każdej ze szkół ​( raz w semestrze, miesiącu ? )​
 •  „NO MOBILE ZONE” – „ Szkoła wolna od telefonów„ ​(przez tydzień, w trakcie trwania spotkań międzynarodowych)​
 • kilkudniowa wycieczka krajoznawcza bez dostępu do Wi-Fi ​
 •    założenie i pielęgnacja terenu zielonego przy każdej ze szkół​
 •    warsztaty  udzielania pierwszej  pomocy ​

 

   działania wolontaryjne​ ( np. nawiązanie dialogu z ludźmi ​w podeszłym wieku, dialogi, wywiady)​

 

   Metodologia i przebieg działań projektowych zostaną opisane w języku francuskim i angielskim  a następnie umieszczone w przewodniku – „Guide de bonnes pratiques”, który stanowić będzie rezultat długoterminowy projektu. ​

   ​ Niniejszy przewodnik umieszczony zostanie na specjalnie stworzonej stronie internetowej.​

  ​ Szkoły partnerskie postarają się aby młodzież z grupy docelowej ( 30 uczniów z każdej ze szkół) kontynuowała działania projektowe również po zakończeniu projektu  np. utrzymanie terenu zieleni przy szkołach, dalsza współpraca wolontaryjna, współpraca szkół.​


   Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA